WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

BEEŻOO Anna Pałucha

ul. Kombajnistów 35/1

40-804 Katowice

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Zwrot pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: ......................................

 

 

Data ...............................

……………………………………………….

Podpis